อนุทิน 163450 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๗

เมื่อเช้าของวันนี้…เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย…เห็นถึงแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และการได้งานทำของบัณฑิต ตามเกณฑ์จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา…ฉันได้ให้ข้อคิดไปว่า การวัดเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพบัณฑิต วัดแค่การได้งานทำของบัณฑิตแล้วทำให้บัณฑิตมีคุณภาพเช่นนั้นหรือ???…ใช่หรือไม่กับการวัดแบบนี้แล้วบัณฑิตมีคุณภาพ…มันเป็นเกณฑ์แบบเดิม ๆ เก่า ๆ มานานมาก คุณภาพมันน่าจะวัดได้จากอะไร ฝากให้ไปคิด…ที่ประชุมนิ่งพักหนึ่ง เพราะคิดไม่ถึงว่าฉันจะมาพูดแบบนี้ เพราะทำงานกับคนมานาน มันเห็นถึงคุณภาพความจริงอะไรในหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับคุณภาพ…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)