อนุทิน 163448 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๘๕

ช่วงเช้า…ได้แวะเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๑ กับทางสรรพกรจังหวัด…เพราะอยู่ใกล้ ๆ บ้าน แวะส่งพี่ฟ้าครามเข้าโรงเรียนเสร็จ ย่าเลยแวะให้เจ้าหน้าที่คำนวณภาษี ปีนี้ได้คืน ๗,๒๑๗.๔๖ บาท…อาจด้วยกรมบัญชีกลางหักตาม Rate ของเงินเดือน แต่เนื่องด้วยได้ลดหย่อนค่าประกันจาก AIA…ค่าเช่าซื้อบ้าน…กบข. ฯลฯ เลยทำให้ได้เงินคืนกลับมา…จากที่จบออกมาทำงาน ก่อนที่จะบรรจุได้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์การเกษตร ฯ แห่งหนึ่งเป็นเวลา ๖ ปี จนมารับราชการตอนนี้อีกเกือบ ๓๑ ปีเต็ม เป็นพลเมืองดี เสียภาษีให้กับภาครัฐทุก ๆ ปีความเห็น (0)