อนุทิน 163404 - ผศ. อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Changing Organizariona Culture)

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่สั่งสมในองค์กรมาเป็นเวลานาน เมื่อความคิดหรือการปฎิบัติใดถือป็นวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรใดแล้ว ก็มักจะคงอยู่อย่างถาวรในองค์กรนั้น ยิ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็งมากเท่าใดก็จะยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เพราะพนักงานในองค์กรนั้นมีความคุ้นเคยกับความคิดหรือการปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในที่ทำงาน เมื่อเวลาและสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไป วัฒนธรรมขององค์กรอาจจะล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ใหม่ๆ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรมีหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ แต่ก็เป็นเรื่องที่ยาก และจำเป็นต้องใช้เวลานานนับปีหรือหลายปีกว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้
เขียน 16 Feb 2019 @ 22:03 () แก้ไข 16 Feb 2019 @ 22:07, ()

คำสำคัญ (Tags) #วัฒนธรรมองค์กรความเห็น (0)