อนุทิน 163392 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่างการศึกษา 1.0 และ 3.0 ตอนที่ 5

-การศึกษา 3.0 (ต่อ)

การศึกษาแบบ 3.0 คือ การใช้วิธีการแบบสร้างสรรค์นิยม (constructivist) และ การสอนความเป็นคน (heutagogical) ในการสอนและการเรียนรู้ ครู, นักเรียน, เครือข่าย, การเชื่อมโยง, สื่อ, ทรัพยากร, เครื่องมือ สร้างสภาวะที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีศักยภาพในการตอบสนองผู้เรียนที่เป็นปัจเจกบุคคล, นักการศึกษา, หรือแม้กระทั่งความต้องการทางสังคม

Derek W. Keats และ J. Philipp Schmidt further ได้พรรณนาถึงองค์ประกอบแต่ละอันของการศึกษาแบบ 3.0 ไว้ดังนี้

การศึกษา

-การกระจายอย่างกว้างขวางของบทเรียนผ่านเว็บ

-ความสนใจในทางเลือกอื่นๆของวิธีสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง อย่าง การสร้างสรรค์นิยม หรือการเรียนรู้การใช้ทรัพยากร ฯลฯ

-การร่วมมือกันระหว่างสถาบัน, ภูมิภาค, และท้องถิ่น เพื่อที่จะสร้างเนื้อหาทางการศึกษาที่มีขนาดใหญ่

-การตระหนักรู้ของความจำเป็นในการเรียนรู้ก่อนหน้า

-การเพิ่มขึ้นของการใช้อินเตอร์เน็ทเพื่อหาข้อมูล และการเรียนรู้แบบจำกัดเวลา

แปลและเรียบเรียงจาก

Jackie Gerstein. The Difference Between Education 1.0 & 3.0

เขียน 15 Feb 2019 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)