อนุทิน 163371 - ต้นโมกข์

  1. มาตรการการใช้แรงงาน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ไปส่งผลสะเทือนและดัดแปลงต่อเป้าหมายการใช้แรงงาน ที่สำคัญที่สุดคือเครื่องมือการผลิต เช่น ที่ดิน โรงงาน คลังสินค้า ฯลฯ

เป้าหมายการใช้แรงงาน และ มาตรฐานการใช้แรงงาน เมื่อรวมกันแล้ว เราเรียกว่าปัจจัยการผลิต แต่ปัจจัยการผลิตอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดการดัดแปลงสภาพแวดล้อมอันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของคน แต่ต้องมีแรงงานเข้าไปกระทำต่อปัจจัยการผลิตด้วย การผลิตจึงจะเกิดขึ้นได้

เขียน 13 Feb 2019 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)