อนุทิน 163366 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๗

ช่วงเช้า…นั่งแก้ไขการกล่างถึงความเป็นไปของคำว่า “สมรรถนะ” เพื่อให้น้องในกอง นำไปเตรียมจัดทำ “คู่มือ สมรรถนะเล่มใหม่ของบุคลากร มรภ.พิบูลสงคราม” ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งคู่มือเดิมทำไป เมื่อ ๖ ปี ที่ผ่านมา…การที่ได้ผ่านการทำงานบุคคลมาเกือบตลอดชีวิตของการรับราชการ ๓๐ กว่าปี…ทำให้ฉันทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของมากมายเลย…โดยเฉพาะอ่านเกี่ยวกับสมรรถนะของคน…เสร็จแล้ว เตรียมให้น้อง ๆ ช่วยเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์จำนวนอัตรากำลังทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ด้วยการหาค่าจาก FTES ซึ่งก็อีกแหล่ะ!!! ว่าในการทำโครงสร้างอัตรากำลังในคราวนี้ กองบริหารงานบุคคลได้ทำเองทั้งหมด ด้วยการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาสังเคราะห์เองด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา…ครั้งนี้จะชัดเจนมากขึ้นทั้งสองสาย ทำในภาพรวมของมหาวิทยาลัย…จะทำให้ได้เล่มงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ๑ เล่ม ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ทุก ๆ ๔ ปี

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)