อนุทิน 163338 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๗๒

วันนี้…ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มาดูงานด้านบุคคลในการประเมินค่างานและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๘ อาคารทีปวิชญ์ มรภ.พิบูลสงครามความเห็น (0)