อนุทิน 163292 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๗

ทักษะ (Skill) ที่จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการขององค์กรมากที่สุด ในปี ๒๐๑๙

Soft Skills ได้แก่

  • ความคิดสร้างสรรค์ (Creatvity)

  • ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง (Persuasion)

  • การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

  • ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

  • การจัดการเวลา (Time Management)

นำไปปรับใช้กับตนเอง..และการสอนคนให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ จะได้ไม่เป็นคนที่ตก Trend… Soft Skills สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเอง ทำได้เลย แต่สำหรับ Hard Skills คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาค่ะ…ส่วนข้อที่ ๑๗ ทักษะการเล่าเรื่องของ Hard Skills ฉันเล่ามา ๑๐ กว่าปีแล้วววววว…เล่าทุก ๆ วัน History of life…ความเห็น (0)