อนุทิน 163288 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๓

เตรียมทำ Power Point ให้กับการมาศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครราชสีมา…ขอมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประเมินค่างานและดำรงตำแหน่งสูงขึ้น…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนได้แนวทางการปรับปรุง พัฒนา ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ มรภ.พิบูลสงคราม

และเตรียม Power Point ให้กับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมความเห็น (0)