อนุทิน 163269 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๔๘

การเป็นผู้บริหารของภาครัฐสมัยนี้…ควรต้องมีทักษะด้านประสบการณ์ในการทำงานนำมาประสมประสาน บูรณาการกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ให้ทันและให้ได้…เพราะนี่คือ วิสัยทัศน์ + การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะของการเป็นผู้บริหารของส่วนราชการความเห็น (0)