อนุทิน 163195 - ผศ. อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

การสร้างและการรักษาลูกค้าเป็นวัตถุประสงค์สำคัญขององค์กรปัจจุบัน การให้ความสำคัญ ความคุ้มครองและผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องที่องค์กรที่มีคุณภาพจะต้องคำนึงถึง ได้แก่

      1. ความรับผิดชอบขององค์กรต่อผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้น
      องค์กรต้องตอบสนองต่อผู้ลงทุนด้วยอัตราตอบแทนการลงทุนที่เป็นธรรม การรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการลงทุนในระยะยาว การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมจะเป็นการนำองค์กรไปสู่ผลกำไรอย่างแท้จริง องค์กรจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 
      2. ความรับผิดชอบชอบต่อบุคลากร 
      รับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นธรรม การให้รางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน มีการจูงใจ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน
      3. ความรับผิดชอบขององค์กรต่อลูกค้าและกลุ่มที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ค้าร่วม ผู้ขายวัตถุดิบ
      การสร้างและรักษาลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ราคาที่ยุติธรรม การผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ขายวัตถุดิบ
      4. ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เขียน 31 Jan 2019 @ 23:48 () แก้ไข 01 Feb 2019 @ 00:10, ()

คำสำคัญ (Tags) #ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมความเห็น (0)