อนุทิน 16310 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคมคือต้องผลิตบัณฑิตให้เป็น “คนดี”
คนดีอยู่ที่ไหน ที่นั่นย่อมใส สะอาด ปราศจากสิ่งเน่าเหม็น
สถานที่นั้น พร้อมสิ่งแวดล้อมก็เจริญเติบโต งอกงาม บริบูรณ์ ส่งกลิ่นหอมและยังประโยชน์ได้อย่างมหาศาลทั้งตามลมและทวนลม

เมื่อมหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างคนดี มหาวิทยาลัยนั้นควรจักมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

เขียน 24 Jul 2008 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)