อนุทิน 163062 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๙

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑…จากหัวข้อ การครองตน การครองคน การครองงาน และผลงานดีเด่น ในช่วงเช้าของวันนี้…ด้วยการนำคะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมดทุกคน…มาประมวลผลในภาพรวม…เป็นธรรมดาของโลก ได้ผลเป็นที่พอใจ ไม่พอใจ เพราะฉันถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมที่สุดแล้ว…อยากรู้ผลเช่นไร ตรวจสอบได้จากการขอดูผลของคะแนนกรรมการทั้งหมด…นี่คือ การวัดความโปร่งใสในการทำงานความเห็น (0)