อนุทิน 163059 - ต้นโมกข์

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 7

การให้ผลสะท้อนกลับ

-การให้แต่ความคิดเห็นเท่านั้น

ให้เพียงข้อคิดเห็นโดยการเขียน แต่ไม่ให้คะแนนหรือเกรดแต่อย่างใด สิ่งนี้ทำให้ผู้เรียนสนใจแต่กระบวนการ ไม่ใช่รางวัล หรือการลงโทษ พวกเขาจะเน้นที่คะแนน แต่เราควรกระตุ้นพวกเขาสนใจแต่ข้อคิดเห็นมากกว่า ข้อคิดเห็นควรทำให้ผู้เรียนมีความแจ่มชัดถึงสิ่งที่ควรพัฒนา ถามเขาว่ามีคำถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหรือไม่ และให้เวลาแก่พวกเขาพูดเป็นปัจเจกบุคคล

-แซนด์วิช การสะท้อนกลับ

จงใช้แซนด์วิชการสะท้อนกลับในการให้ข้อคิดเห็น ตัวอย่างของแซนด์วิชการสะท้อนกลับ มีดังนี้

-การให้ข้อคิดเห็นในเชิงบวก เช่น ฉันชอบ….เพราะว่า……..

-การให้การสะท้อนกลับเชิงโครงสร้าง (constructive feedback) พร้อมกับมีคำอธิบายในการพัฒนา เช่น สิ่งนี้ยังไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบข้อมูลกับ……

-การให้ข้อคิดเห็นแบบทางบวก เช่น เธอเขียนได้ชัดเจน และ….

แปลและเรียบเรียงจาก

Deborah Bullock. Assessment for Learning activities.

เขียน 21 Jan 2019 @ 12:23 ()


ความเห็น (0)