อนุทิน 163036 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๔๐๔

เมื่อวานช่วงบ่าย…เข้าร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผน เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน เพื่อดำเนินการของบประมาณของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย…ในการคำนวณ ครั้งนี้เก็บรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นเหตุและผลของการของบประมาณเพราะในการปฏิบัติ คนปฏิบัติจะทราบสาเหตุดีว่าเหตุใด…ครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงยังไม่เข้าร่วม แต่บุคลากรระดับปฏิบัติจะประชุมกันเพื่อบอกถึงปัญหาให้ ผอ.กองแผนนำไปรายงานให้สำนักงบประมาณฟังเกี่ยวกับงบประมาณของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเป็นงบอุดหนุนฯ ซึ่งแตกต่างกับงบประมาณของประเภทบุคลากรของข้าราชการ…เวลาในการทำงบฯของข้าราชการในกรณีเลื่อนระดับตำแหน่งจะไม่เกิดปัญหาเพราะนำไปของบกลางได้

แต่งบประมาณของพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีปัญหา เพราะสำนักงบประมาณจะจัดสรรให้ครั้งแรกครั้งเดียว ให้มหาวิทยาลัยบริหารเอง บางครั้งให้งบฯมาไม่พอให้กับผู้ปฏิบัติจ่าย จึงทำให้เกิดปัญหา จดเป็นข้อ ๆ ให้ ผอ. แผนไปได้ ๕ ข้อ เพื่อนำไปดีเฟนในตอนของบประมาณ ให้บอกถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน…ครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอไป ๑.๗,๑.๕ เต็มทุกอัตรา เพราะสำนักงบประมาณเริ่มมาให้มหาวิทยาลัยคุมอัตราเมื่อปลายปี ๒๕๖๑ เพราะ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา สำนักงบประมาณจัดสรรให้เป็นจำนวนเงินแล้วให้มหาวิทยาลัยไปจัดสรรอัตราเอาเอง และการจัดสรรในแต่ละปีก็ไม่ทุกปีที่จ่าย ๑.๗,๑.๕ มีปีแรก ๆ ที่จ่ายมา ๑,๑.๔ แล้วให้มหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการเอง บางตำแหน่งจึงต้องถัวจ่าย…นี่คือ ปัญหา ที่ทางพนักงานมหาวิทยาลัยไม่รู้และบางครั้งก็ไม่เข้าใจ…เพราะยึดตามมติ ครม. จึงขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยบริหารจัดการ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย

สำหรับปีนี้ มรภ.พิบูลสงคราม…ชัดเจนมากขึ้น ละเอียดมากขึ้น เพราะกองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองคลัง ต้อง Co…กัน หากได้มาพอหรือไม่พอในการทำงบประมาณขอไป จะได้ชี้แจงให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทราบต่อไป…ความเห็น (0)