อนุทิน 163013 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๘

ช่วงเช้า…เข้าร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผน เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากคราวที่แล้ว เพื่อนำส่งสำนักงบประมาณต่อไป…เพราะต้องเช็คความถูกต้องก่อนส่งความเห็น (0)