อนุทิน 162981 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๙๒

บ่ายวันนี้…เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…เพราะเป็นวันเลือกตั้งคณบดี มีผู้ลงสมัคร ๓ ราย…หากได้คะแนนเสียงเกิน ๓๐% จะมีสิทธิ์เสนอชื่อเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้เลือก (มิใช่ได้คะแนนเกิน ๓๐ %) แล้วจะได้เป็นคณบดีได้เลย…เหตุเพราะกฎหมายมหาวิทยาลัยเขียนไว้แบบนั้น…สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒…ความเห็น (0)