อนุทิน 162839 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๖๔

ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผน…กองคลัง…และเจ้าหน้าที่ของทั้ง ๓ กอง…เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณของพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ซึ่งจะดำเนินการของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓…กันพลาดในการของบประมาณ เพราะต้องนำทั้ง ๓ กอง เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลที่แต่ละฝ่ายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ช่วงบ่าย…มีอาจารย์มาขอเข้าพบ จำนวน ๒ ราย เกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสอบถามเรื่องการบรรจุอาจารย์สอนสาขาดนตรีของโรงเรียนสาธิต

(บันทึกความทรงจำ)

เขียน 07 Jan 2019 @ 15:42 () แก้ไข 07 Jan 2019 @ 15:42, ()

คำสำคัญ (Tags) #การดำเนินชีวิต#การใช้ชีวิต#ทักษะชีวิต#การถอดบทเรียนชีวิตความเห็น (0)