อนุทิน 162419 - อาจารย์ต้น

to write something down = เขียนข้อมูล หรือคำกล่าว เช่น

The police took down my address and phone number. ตำรวจเขียนที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของฉัน

She was reading a book and taking notes down. เธอกำลังอ่านหนังสือ และจดข้อมูลบางอย่าง

เขียน 15 Dec 2018 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)