อนุทิน 162327 - ต้นโมกข์

to take something up = เติมเต็มเทศะหรือเวลา เช่น

This desk is expensive and takes up too much room. โต๊ะนี้ราคาแพง และใช้พื้นที่ห้องไปมาก

This entire memo took up all of two pages. บันทึกนี้ใช้หน้าถึงสองหน้าจึงจะเก็บข้อมูลไว้ได้ทั้งหมด

เขียน 12 Dec 2018 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)