อนุทิน 162092 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๕๓

๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขึ้นเขาค้อ เพื่อสรุปการทำงานตามแผนปฏิบัติการของกองบริหารงานบุคคล กับบุคลากรภายในกอง ฯ…

๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เข้า กทม. เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของสายวิชาการ กับผู้ทรงคุณวุฒิความเห็น (0)