อนุทิน 161924 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๓๑๙

เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเกี่ยวกับ การเงิน-พัสดุ และงบประมาณแผ่นดินของพนักงานมหาวิทยาลัยในช่วงเช้าของวันนี้ความเห็น (0)