อนุทิน 161894 - ต้นโมกข์

to clock in/on (phrasal verb) = ตอกบัตรเข้า หรือแสดงว่าตนเองมาทำงาน โดยการใช้บัตร

What time did you clock in this morning? เวลาอะไรที่คุณตอบบัตรตอนเช้าวันนี้?

เขียน 21 Nov 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)