อนุทิน 161644 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมร่วมกับอธิการบดีและผู้อำนวยการกอง ๆ อื่น เพื่อรายงานหน้าที่ของงาน…ปัญหาและรับฟังนโยบายในการทำงานความเห็น (0)