อนุทิน 161627 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๕๗

การเข้าใจมนุษย์…การใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวัน…มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)