อนุทิน 161564 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๓๙

จากการที่ผ่านการเป็นผู้บริหารมาทั้งประถมศึกษาและในมหาวิทยาลัย ทำให้เห็นถึงส่วนดี-ส่วนเสียของทั้ง ๒ ระบบ สรุปได้ว่า มิมีระบบไหนที่ดีกว่ากัน…แต่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลของแต่ละคนเป็นหลักว่าจะมีการใช้คุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ…หากผู้บริหารคนใดมิมีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองแล้ว ก็อย่าหวังว่าหากอยู่ระบบใดจะทำให้ระบบนั้นเสียได้เช่นกัน ดังนั้น ขึ้นอยู่กับการกระทำตนของคน ๆ นั้น ที่เป็นผู้บริหารเป็นสำคัญ…สำหรับระบบทั้ง ๒ นั้น ดีอยู่แล้วทั้งสองระบบ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)