อนุทิน 161540 - อาจารย์ต้น

กิจกรรมการสอนที่ให้นักเรียนโต้ตอบกันเอง 20 วิธี ตอนที่ 5

กิจกรรมนักเรียนที่ทำเป็นคู่ (ต่อ)

สิบเอ็ด. การอภิปรายที่ถูกบังคับ (Forced debate) ให้นักเรียนจับคู่เพื่อโต้เถียงกัน นักเรียนจะปกป้องสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความคิดของตนเอง จุดมุ่งหมายก็คือให้เด็ก ๆ ออกห่างจากความคิดของตนเอง และสอนพวกเขาเกี่ยวกับแว่นที่มองสิ่งหนึ่งได้ในหลาย ๆ มุมมอง

กิจกรรมเพิ่มเติม: แบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มถือความหมายของสิ่งหนึ่ง อีกกลุ่มเห็นต่างจากความหมายของสิ่งนั้น นักเรียนแต่ละคนพูดได้แค่ครั้งเดียว และนักเรียนก็ถกเถียงกัน

สิบสอง. คนมองแง่ดี/ คนมองโลกแง่ร้าย (Optimist/ Pessimist) ทำเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนจะแสดงบทบาทคนที่มองโลกในแง่ดี และมองโลกในแง่ร้าย เรื่องที่นำมาถกเถียงกันอาจเป็นกรณีศึกษา, คำพูด, หรือหัวข้อ กระตุ้นให้พวกเขาเห็นใจ และทำให้กรณีศึกษาเหมือนมีชีวิต เธออาจพบข้อเสนอแนะที่ดี และนักเรียนของเธอจะได้เรียนรู้เรื่องทักษะทางสังคมเกี่ยวกับเด็กพิเศษด้วย

สิบสาม. งานการเขียนเกี่ยวกับการทบทวนจากเพื่อน (Peer review writing task) ในการช่วยนักเรียนเกี่ยวกับงานที่มอบหมายที่เกี่ยวกับการเขียน ก็คือกระตุ้นให้พวกเขาเปลี่ยนการเขียนแบบทดลอง (drafts) กันคู่ คู่จะอ่านบทความ และเขียนมา 3 ย่อหน้า ได้แก่ ทบทวนเกี่ยวกับข้อดีหรือความแข็งแกร่งของบทความ ย่อหน้าที่ 2 ให้อภิปรายถึงปัญหาในบทความ และย่อหน้า 3 ให้บรรยายถึงสิ่งที่จะสนใจในการแก้ไข ในแง่นี้นักเรียนจะเรียนจากคู่ และคนอื่น ๆ ด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Ruben Knapen. 20 interactive teaching activities for in the interactive classroom

เขียน 04 Nov 2018 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)