อนุทิน 1615 - วิสุทธิ บุญญะโสภิต

๒๓ เมษายน ๒๕๕๑

  • เช้าไปประชุมที่ สสส. พิจารณาโครงการพยาบาลชุมชน เฟส ๒ ซึ่งนายกสภาการพยาบาล เป็นประธานคณะกรรมการ มี อ.ประเวศ วะสี เป็นที่ปรึกษา
  • อ.ประเวศ ให้ข้อแนะนำให้ทางมหาวิทยาลัย ที่มีคณะพยาบาลศาสตร์ กับ วิทยาลัยพยาบาล เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพชุมชนให้มากขึ้น
  • ส่วนผมเสนอให้เชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการเรียนรู้ของสังคม และการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการกำลังคนแห่งชาติ
  • วิ่งกลับมาร่วมฟังการประชุมคณะกรรมการกำลังคนแห่งชาติ รับทราบว่าที่ประชุมรับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากผู้รับบริการสาธารณสุข และให้นำเสนอต่อ ครม. ได้ รวมทั้งได้ช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นที่จะนำมาขับเคลื่อนเป็น HPP ต่อไป
  • ภาคบ่ายเข้าร่วมประชุมกับหมอวิโรจน์ พิจารณา Action Plan ของ WHO งานภูมิปัญญาท้องถิ่น เล่นเอามึนไปเลย

 

เขียน 23 Apr 2008 @ 17:26 ()


ความเห็น (0)