อนุทิน 161451 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๑๕

วิธีคิดนั้น…สำคัญมาก ๆ กับการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบนี้…การที่คน ๆ หนึ่ง จะมีวิธีคิดที่ดี มีเหตุผล อาจเกิดได้จากพ่อ - แม่ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตในวัยเด็ก การสอนของครู อาจารย์ การเรียนรู้ การมีโอกาส การได้รับสิ่งดีและไม่ดีในวัยเด็ก ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะหลอมรวมกลายเป็น “ความคิด“ และการใช้วิธีคิดที่มีความแตกต่างกัน เพราะเราะเห็นถึงคน ๆ หนึ่ง แตกต่างจากคนอีกคนหนึ่ง ด้วยการกระทำและความคิดของคน ๆ นั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)