อนุทิน 161358 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๐๗

จัดทำภาระงานของสายสนับสนุนวิชาการ ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น…26 ตุลาคม 2561…เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เช้า - บ่าย ไม่จัดระบบงานที่ดี ก็อย่าหวังที่จะได้คุณภาพที่ดีได้…เพราะเป็นปัญหาต่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเช่นกัน…นี่คือ หน้าที่ของผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เขียน 26 Oct 2018 @ 08:57 ()


ความเห็น (0)