อนุทิน 161236 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๘๓

วันนี้…เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยเช่นเดิม…จัดทำการมอบหมายงานของกองบริหารงานบุคคล จัดไป ๑๔ หน้า…เสนออธิการบดีคนเก่าเพื่อส่งมอบหมายงานให้อธิการบดีคนใหม่…ในนามรักษาการอธิการบดี ฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ฯความเห็น (0)