อนุทิน 161229 - อร วรรณดา

อนุทิน ๑๙๘

ทุกคนล้วนมีึความใฝ่ฝันเป็นของตนเอง

หากคนผู้นั้น

มุ่งมั่นงานด้วยพากเพียร

แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ผู้ด้อยกว่า

มิแก่งแย่ง แข่งขัน ชิงดีชิงเด่น

จิตใจโอบอ้อมอารี

เชื่อได้ว่า คนผู้นั้น

จะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

(๒๑-๑๐-๖๑)ความเห็น (0)