อนุทิน 161213 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๗๔

การสอนคน…มิจำเป็นต้องเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีคิดของคน ๆ นั้น

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)