อนุทิน 160959 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๐๖

ผลคะแนนเสียงการเลือกเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์…ได้ต่ออีก ๑ สมัย ๆ นี้ สมัยที่ ๒…ของการเป็นที่ มรภ.พิบูลสงครามความเห็น (0)