อนุทิน 160822 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๘๔

๔-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑…เตรียมตัวเดินทางเข้า กทม. เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการ คพว. พิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวม ๒ วัน…ชีวิตขึ้น-ล่อง กับการเดินทางความเห็น (0)