อนุทิน 160810 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๗๖

ช่วงเช้า สำนักงานอธิการบดี ได้ทำบุญประจำปีช่วงเข้าพรรษา…โดยทำทุก ๆ ปี เสร็จแล้วเข้าร่วมประชุมกับสำนักประกันคุณภาพและการเตรียมการเพื่อออกนอกระบบ…ความเห็น (0)