อนุทิน 160793 - พี่มด

พี่มด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อสตรีต้องอยู่เวรกลางคืน…. เมื่อมีคำสั่งให้สตรีต้องอยู่เวรในเวลากลางคืน ก็อยากรู้ว่าเป็นการสั่งการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างไรในเรื่องนี้ จึงได้ไปค้นคว้าและพบข้อมูลว่ามีหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 6 กรกฎาคม 2542 ข้อ 7 “การจัดผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรของสตรี ให้จัดให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในเวลากลางวัน ของวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ เว้นแต่ผู้มีหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้องปฏิบัติในเวลากลางคืน โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรสตรีในกรณีนี้ด้วย”…นั่นแสดงว่าไม่ควรสั่งการให้สตรีอยู่เวรกลางคืน ในขณะที่สถานที่นั้นไม่มีความปลอดภัย ไม่มีรั้วรอบขอบชิด และเป็นที่เปลี่ยวในยามวิกาลใช่หรือไม่? หรือจะเป็นไปตามข้อ 10 “กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีความจำเป็น ไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจที่จะสั่งการการอยู่เวรรักษาการณ์ตามความเหมาะสมได้ โดยไม่ให้เกิดผลเสียหายกับงานและทรัพย์สินของราชการหรือหน่วยงาน” ก็สามารถทำได้ใช่หรือไม่

เขียน 02 Oct 2018 @ 12:06 () แก้ไข 26 Nov 2018 @ 16:08, ()

คำสำคัญ (Tags) #สตรีอยู่เวรกลางคืนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมไม่เคยได้ยินสตรีอยู่เวรกลางคืนเหมือนกันครับ

เขียนเมื่อ 

มันมีเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ค่ะ