อนุทิน 160728 - พิชญ์ภิรมย์ ราญสระน้อย

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ คือใคร?? นักวิชาการด้านหลักสูตรของไทย ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ที่เป็นการนำหลักสูตรแกนกลางมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม ท้องถิ่นของผู้เรียน

เขียน 28 Sep 2018 @ 23:14 ()


ความเห็น (0)