อนุทิน 160649 - นวพล แก้วสุวรรณ

เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) และทุกศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียน 25 Sep 2018 @ 09:13 ()


ความเห็น (0)