อนุทิน 160583 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๑๔

“หลักธรรมาภิบาล” นั้น ในความเป็นจริง สามารถนำมาใช้ได้กับทุก ๆ คนความเห็น (0)