อนุทิน 160553 - อาจารย์ต้น

คำแนะนำในการจัดการกับเด็กกวนๆ ตอนที่ 4

การพยายามเปลี่ยน

งานกลุ่มสามารถเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กที่เฉื่อยชากับเด็กที่แสดงออกมาเกินไป จงจับคู่เด็กเก่งให้อยู่กับเด็กอ่อนที่ก่อกวน ในสภาพการณ์แบบนี้นักเรียนเก่งก็จะเป็นครู การท้าทายเขาให้อธิบาย และเรียนรู้สื่อต่างๆให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนที่ก่อกวนต้องมีการดูแลแบบปัจเจกบุคคล และบางครั้งต้องการคำอธิบายที่แตกต่างในเรื่องความคิดรวบยอดที่กำลังเรียนอยู่ บางครั้งนักเรียนที่มีภาษาเดียวกับเด็กก่อกวนก็อาจถูกท้าทายให้อธิบายความคิดรวบยอดด้วยภาษาที่ง่ายๆสำหรับพวกเขาได้ ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นครู แต่เธอก็ไม่ได้จัดแจงการเรียนรู้ได้ด้วยฝีมือของเธอเพียงแค่ส่วนเดียว จงใช้สื่อกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อจะได้สื่อที่เหมาะกับเด็กก่อกวน

เธอสามารถเปลี่ยนแปลงโดยการเดินออกไปจากหลักสูตรเท่าที่จำเป็น เพื่อท้าทายนักเรียนที่ตอนนี้เหมาะที่จะเรียนเรื่องนี้ แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดผิดในการให้โครงการพิเศษกับนักเรียนที่เก่ง หรือให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองหากนอกเหนือจากที่สอน เมื่อนักเรียนไม่ถูกท้าทาย ก็เป็นธรรมดาที่จะแสดงออกแบบผิดๆ ในทางตรงกันข้าม หากนักเรียนถูกท้าทาย จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และอดทนกับสิ่งที่เรียนรู้ได้นานมากกว่า

แปลและเรียบเรียงจาก

Susan Verner. Keep Your Cool: Tips for Handling Difficult Students

เขียน 22 Sep 2018 @ 07:50 ()


ความเห็น (0)