อนุทิน 160548 - ผศ. อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้บริหาร องค์การธุรกิจที่ดีมีลำดับขั้นตอนต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้ • ขั้นที่ 1 มุ่งที่ผู้ถือหุ้น โดยหาวิธีลดต้นทุนและแสวงหากำไรสูงสุดภายใต้กฏหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ขั้นนี้เป็นไปตามทัศนะดั้งเดิมของ Friedman • ขั้นที่ 2 ผู้บริหารจะเพิ่มความรับผิดชอบไปยังพนักงาน (Employees) ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การรักษา การจูงใจพนักงาน คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ • ขั้นที่ 3 ผู้บริหารจะเพิ่มความรับผิดชอบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น เช่น ลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ การกำหนดราคาที่เป็นธรรม การผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยกับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ขายวัตถุดิบ • ขั้นที่ 4 ถือเป็นขั้นสูงสุดของความรับผิดชอบ ผู้บริหารจะรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมด การดำเนินงานขององค์การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเน้นรักษาโลก และสิ่งแวดล้อม

เขียน 22 Sep 2018 @ 06:33 ()

คำสำคัญ (Tags) #จริยธรรมในธุรกิจความเห็น (0)