อนุทิน 160502 - วีระยุทธ เทียนเงิน

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนำรายละเอียดโครงสร้างการดำเนินงาน นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดวางเอกสารบางประเภท ที่ประชาชนอาจขอเข้ามาตรวจค้นได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น และตรวจดูโดยสะดวก และเน้นถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และให้บริการแก่ประชาชนที่จะมาตรวจค้นข้อมูล ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. อาคาร สทอภ. ซึ่งข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7(1)(2)(3)(4) มาตรา 9(3)(4)(5) รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของพ.ร.บ.

เขียน 21 Sep 2018 @ 12:57 () แก้ไข 21 Sep 2018 @ 13:03, ()

คำสำคัญ (Tags) #พ.ร.บความเห็น (0)