อนุทิน 160466 - janejira faknoum

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและขัดเกลาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู กตเวที และเป็นคนดีของสังคม โดยนางอภิรมย์ เป็นสุข ผอ.โรงเรียนบ้านสัตหีบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพระวิทยากรผู้บรรยายธรรม จากวัดท่าทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ณ ห้องประชุมวันแม่ โรงเรียนบ้านสัตหีบความเห็น (0)