อนุทิน 160409 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๐

เกือบ ๒๐ ปี กับการเป็นข้าราชการครูมา…ถึง ณ ปัจจุบัน เปลี่ยนสถานะภาพมาเป็นข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตาม…มา ณ บัดนี้ ก็ยังฝังอยู่ในจิตสำนึกของย่าบุษเสมอมา…จะกระทำสิ่งใด ก็นึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตามพระราชดำรัสของ ร. ๙ เสมอมา…ปกป้อง คุ้มครองคนทุกคนในมหาวิทยาลัยแบบเท่าเทียมกัน มิเลือกปฏิบัติ นี่คือ หน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี…ทำกันได้หรือไม่???ความเห็น (0)