อนุทิน 16009 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

ผู้ที่ยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ ย่อมจะต้องเวียนเกิด เวียนตาย อยู่ร่ำไป

แม้สตรีก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังตัดอาลัยในบุรุษไม่ได้ ย่อมประสพทุกข์อยู่บ่อย ๆ

กิเลสนั้นมีอำนาจควบคุมอยู่โดยทั่ว ไม่เลือกว่าในเพศใด วัยใด...

(พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สาธุ