อนุทิน 16009 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

ผู้ที่ยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ ย่อมจะต้องเวียนเกิด เวียนตาย อยู่ร่ำไป

แม้สตรีก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังตัดอาลัยในบุรุษไม่ได้ ย่อมประสพทุกข์อยู่บ่อย ๆ

กิเลสนั้นมีอำนาจควบคุมอยู่โดยทั่ว ไม่เลือกว่าในเพศใด วัยใด...

(พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

เขียน 21 Jul 2008 @ 20:08 () แก้ไข 21 May 2012 @ 18:15, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุ