อนุทิน 159998 - DNA_Bio

DNA_Bio
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2546 ชั้นประถมศึกษา

    จาก โรงเรียนประชาบำรุง

พ.ศ. 2549 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

    จาก โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์

พ.ศ. 2552 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

    จาก โรงเรียนประชาบำรุง

พ.ศ. 2558 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

    จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2564 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

    จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เขียน 10 Sep 2018 @ 22:16 ()

คำสำคัญ (Tags) #001#0012ความเห็น (0)