อนุทิน 159870 - ดร.วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ

“เด็กเร่ร่อน” เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ปฏิเสธที่ใช้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว โดยการออกมาใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ สะพานคนข้าม สถานที่รกร้าง ใต้ะสะพานลอยฟ้า หรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งไม่อาจจะเรียกได้ว่าคือที่อยู่อาศัย มีการจับกลุ่มอาศัยกันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งมีทั้งแต่ 3-5 คนขึ้นไป รูปลักษณะการแต่งกายค่อนข้างจะสกปรก เสื้อผ้าเก่า เป็นโรคผิวหนัง บางคนมีพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติด และขายบริการทางเพศ

“สาเหตุที่ทำให้เกิดเด็กเร่ร่อน”

 1. ปัญหาครอบครัว ผู้ปกครอบขาดการเอาใจใส่ดูแลจึงส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดี เด็กขาดความอบอุ่น หรือรวมถึงบรรยากาศภายในครอบครัวบิดามารดาทะเลาะเบาะแว้ง ฯลฯ
 2. พฤติกรรมส่วนตัวผลักดัน เป็นผลมาจากการถูกหล่อหลอมเลี้ยงดูภายในครอบครัว ทำให้เด็กมีพฤติกรรมสนใจบรรยากาศภายนอกครอบครัวมากกว่าจึงเร่ิ่มต้นออกมาเที่ยวเตร่
 3. มีอิสระเสรีทางความคิดและการแสดงพฤติกรรม จึงเกิดความชอบมีความพึงพอใจเมื่ออยู่นอกบ้าน
 4. คบเพื่อนที่เป็นเด็กเร่ร่อน มีโอกาสที่จะออกมาเร่ร่อนมากที่สุด

“ปัญหาเด็กเร่ร่อน”

 1. ขายบริการ
 2. ยิ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น เสพย้าบ้า ดมกาว ฯลฯ
 3. ลักขโมย หรือรวมถึงชิงทรัพทย์
 4. ถูกแสวงหาประโยชน์ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพทุจริต
 5. อาชญากรเด็ก
 6. อื่น ฯลฯ

“สิทธิทางสังคมของเด็กเร่ร่อน”

 1. สิทธิทางด้านการศึกษา บางกรณีไม่มีหลักฐานทางราชการ หรือรวมถึงไม่สามารถปรับตัวในการเรียนให้เข้ากับเด็กปกติทั่วไปในโรงเรียนได้
 2. สิทธิทางด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล เข้าถึงสิทธิได้ยาก เนื่องจากไม่มีเอกสารทางราชการ
 3. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย เด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มสุดท้าย หรือท้ายสุดที่จะได้รับการคุ้มครองโดยเร็วไว เนืองจากวิถีชีวิตสภาพปัญหาของเด็กเร่ร่อนเอง ที่ไม่อยู่ห่างหรือการเข้าถึงการคุ้มครองฯ
 4. สิทธิทางสังคมด้านอื่น ฯลฯ เป็นรายกรณี
เขียน 06 Sep 2018 @ 23:15 ()

คำสำคัญ (Tags) #เด็กเร่ร่อน#ปัญหาเด็ก#ปัญหาสังคมไทยความเห็น (0)