อนุทิน 159790 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๐๑๖

เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ…ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑…เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไปความเห็น (0)