อนุทิน 159681 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๕

คำ ๆ หนึ่ง จากพระราชดำรัสของ ร.๙…ที่สอนให้ข้าราชการแบบฉันได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอ ในชีวิตรับราชการ…คำนั้น คือ ทำงานให้คำนึงเสมอว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตน…พึงรำลึกอยู่ในใจของฉันเสมอตราบเริ่มเป็นข้าราชการ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๓๑ - ปัจจุบัน และก็จะตลอดไปจนเกษียณอายุราชการความเห็น (0)